Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

"ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с Министерството на труда и социалната политика - процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015".

За пълния текст на съобщението моля посетете: http://ttcbg.eu/images/TTKAD_NRB2015.pdf

-----------------------------------

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Дружеството поддържа 10% свободен капацитет от общата вместимост на резервоарите си за външни вложители.

-----------------------------------

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

На 24 септември 2014 г. "ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД приключи изпълнението на проект № BG161PO003-1.1.04-0078-С0001 „Внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми“.  Проектът бе изпълнен в рамките на процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспсобността на българската икономика” 2007-2013г.

За пълния текст на съобщението моля посетете: http://ttcbg.eu/images/Info-Saobshtenie.pdf

-----------------------------------

На 22.08.2014 г. ръководството на ТТК АД проведе среща с жители на с. Кошава. На срещата присъстваше и г-жа Галина Николова, кмет на селото. Ръководството на компанията представи технологията и отговари на въпросите на жителите, които изявиха подкрепата си към проекта и желание за дългосрочно сътрудничество.

-----------------------------------

Директорът на ТТК АД г-н Тодор Николов даде интервю за Телевизия ВИДИН в предаването „Пресечна точка“. Повече информация и пълен запис от интервюто може да намерите тук.

-----------------------------------

На 13.08.2014 Екипът на ТТК АД организира Медия тур за журналисти в новоизградения завод за безотпадъчна преработка на автомобилни край с. Сланотрън. На събитието присъстваха представители на БНР, БТА Видин, ТВ Видин, в. "Ние", в. "Труд", в. "24 часа", в. "Конкурент", в. "Видин", Радио "Гама". Журналистите бяха подробно запознати с технологията и ползите от нейната реализация и посетиха производствените помещения на завода. За повече информация посетете http://bnr.bg/vidin/post/100448783 и http://www.bnews.bg/article-113733

-----------------------------------

На 04.07.2014 г. в град Видин се проведе Кръгла маса, инициирана от кмета на Община Видин Герго Гергов във връзка с възникнали въпроси около изграждането на Завода за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми в землището на с. Сланотрън. Повече информация за събитието може да намерите тук.