История

"Търговска и технологична компания" АД е създадена през 2007 г. с цел да реализира инвестиционен проект за изграждане на Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми чрез внедряване на иновативна технология, защитена с патент. Технологията е разработена от български учени и е регистрирана в над 50 държави. Системата за очистване на газовете е разработена съвместно с Българската академия на науките. Методът, чрез който ще се преработват излезлите от употреба гуми е пиролиза, в резултат на която от един отпадък се получават важни за икономиката продукти.

Компанията изгражда завода за преработка на автомобилни гуми в Община Видин, с. Сланотрън, като въвеждането в експлоатация на съоръжението се очаква да бъде в края на 2014 година. 


"Търговска и Технологична" АД е Бенефициент и е одобрена за съфинансиране от Европейските Структурни Фондове като част от Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Приоритетна ос 1 - "Развитие на икономиката, базирано на знанието и иновационни дейности", Операция 1.1 – "Подкрепа за иновационни дейности в предприятията".

Начало