За Проекта

Внедряваната от компанията инсталация работи по следния начин:
Излезлите от употреба гуми постъпват в пиролизна камера, където се третират термично  чрез обдухване с нагорещени газове, в среда при отсъствие на кислород.

 • Гумите се разпадат и се получава гориво;
 •  Остава стоманен материал, който се отделя и се обработва допълнително и
 • Технически въглерод – сажди

Пиролизата (технологията, използвана от компанията) се различава съществено от процесa горене, като основната цел е получаването на крайни продукти за пазара, а не изгаряне на отпадъци.
Получените вследствие на пиролизата газове постъпват за охлаждане в директен  кондензатор, където газовете се охлаждат и от тях се отделя енергиен продукт – котелно гориво. Така полученият продукт се прехвърля в митнически склад.
Получените в горивната камера димни газове се разделят на два потока. Първият поток се използва за поддържане на пиролизния процес, а вторият  поток - преди  да напусне инсталацията, преминава през няколко степени на пречистване:

 • през ръкавен филтър
 • през водно пречистване
 • пречистване от серен диоксид в 3 абсорбера (филтри) – класическа технология, при която с помощта на разтвор на калциев оксид от серния двуокис се получава гипс.

Ползи за околната среда от технологията

Изследване на PYReco, водеща компания във Великобритания, основана през 2005 г. доказва, че при процес на Пиролиза (технологията, използвана и от Търговска и технологична компания АД), за 50% от използваните автомобилни гуми годишно в Европа, биха се добили:

 1.  7 500 000 барела полу рафинирано гориво
 2.  7 500 000 барела гориво с еквивалент на газ
 3.  1 000 000 тона сажди (които биха спестили 15 000 000 барела гориво)
 4. 350 000 тона стомана

Ефект за региона

 1. Проектът е изцяло български и всички дейности, свързани с реализацията му са възлагани и се изпълнява единствено от български компании, нещо, което ще продължи и за в бъдеще;
 2.  Инвестицията вече е във финална фаза на реализация;
 3. Материалите, получавани в резултат на производствения процес, ще бъдат използвани в индустрията.
 4. Нови работни места за жителите на близките населени места. 
 5. Икономически ползи от потока на хора към Завода за малкия местен бизнес
Проектът ще допринесе за повишаването  стандарта на живот на жителите от околните населени места.

 

Начало